Impression guide

ฟันบน

A

เหงือก

ควรให้เห็นขอบเหงือกด้านบนฟันโดยตลอด และครบถ้วน

B

เส้นขอบ

ควรให้เห็นเส้นขอบของรูปฟัน และเหงือกชัดเจนทุกซี่

ฟันล่าง

C

สี

วัสดุพิมพ์ฟันจะต้องผสมกันเป็นเนื้อเดียว ไม่ควรให้เหลือเป็นริ้วสีขาว

D

รอยฟัน

เห็นรายละเอียดรอยฟันชัดเจนทุกซี่

E

ขนาด

ขนาดของฟันทุกซี่ (รวมถึงฟันหลังด้วย) จะต้องถูกพิมพ์ลงบนพิมพ์ฟัน

Final touches

ขั้นตอนหลังจากที่คุณทําพิมพ์ฟันครบ 4 ชิ้นแล้ว (ฟันบน 2 ชิ้น และฟันล่าง 2 ชิ้น )

ต้องการให้เราช่วยคุณเลือกหรือเปล่า?

ถ่ายรูปด้วยมุมเดียวกันกับรูปพิมพ์ฟันที่แสดงอยู่ด้านบน โดยเลือกมุมถ่ายจากด้านบนของพิมพ์ฟัน ให้เห็นรอยพิมพ์ของฟันและเหงือกชัดเจน

ถ่ายรูปพิมพ์ฟันของคุณ และส่งกลับมาให้เราทาง แอพพลิเคชั่นไลน์